Įstatai

LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS LAZDIJŲ SKYRIAUS „KIBIRKŠTIES“ MEDŽIOTO JŲ BŪRELIO ĮSTATAI

1.    Bendroji dalis

1.1.    Būrelio pavadinimas – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (toliau – Draugija) Lazdijų skyriaus „Kibirkšties“ medžiotojų būrelis (toliau – Būrelis).
1.2.    Būrelio adresas: Lazdijų rajonas, Mikyčių kaimas, Šventežerio seniūnija.
1.3.    Būrelis yra visuomeninė organizacija, Draugijos Lazdijų skyriaus sudėtinė dalis.
1.4.    Būrelis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, gamtosaugos normatyviniais aktais, medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje nuostatais bei taisyklėmis ir šiais įstatais.
1.5.    Būrelio tikslas: medžiojamosios ir kitos faunos apsauga, globa ir jos reprodukcija, tiksli medžiojamosios faunos apskaita, racionalus medžioklės kultūros, tradicijų bei pažangių medžioklės metodų puoselėjimas ir gamtosaugos idėjų propagavimas, medžiotojų kvalifikacijos kėlimas, bendravimas su kitomis krašto bei užsienio medžiotojų ir gamtosaugos organizacijomis, savo narių interesų gynimas ir paslaugų jiems teikimas.
1.6.    Būrelis vykdo ūkinę – komercinę veiklą, susijusią su medžioklės ūkiu, taip pat kitokią įstatymais nedraudžiamą veiklą, steigia personalines įmones arba naudojasi bendrų Draugijos arba jos Skyrių personalinių įmonių  paslaugomis.
1.7.    Būrelio įstatai negali prieštarauti Draugijos įstatams, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje nuostatams ir taisyklėms.
1.8.     Būrelio veiklos teritorija: Lazdijų rajonas, Šventežerio seniūnija.

2.    Juridinis būrelio statusas

2.1.     Būrelis yra visuomeninė organizacija, yra juridinis asmuo, turi savo pavadinimą, emblemą, sąskaitą banke. Būrelis įgyja juridinio asmens statusą jį įregistravus įstatymų numatyta tvarka.
2.2.     Būrelis turi teisę savo vardu sudaryti sutartis, pirkti ar kitaip įsigyti nuosavybės teise savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti, prisiimti įsipareigojimus, būti ieškovu ir atsakovu teisme.
2.3.     Būrelis turi savo spaudą, kurio rekvizitai yra: Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos  Lazdijų skyriaus „Kibirkšties“ medžiotojų būrelis.
2.4.     Būrelis struktūrinių padalinių nesteigs.

3.    Būrelio nariai, jų teisės ir pareigos

3.1.    .Būrelio nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys medžiojimo teisę ir medžiotojo bilietą, pripažįstantys Draugijos ir Būrelio įstatus, mokantys Draugijos nustatytą nario mokestį bei kitas tikslines įmokas.
3.2.    Garbės nariais gali būti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai, talkininkaujantys Lietuvos gamtosaugos baruose ir remiantys Būrelio veiklą.
3.3.    Nauji nariai, pateikę raštišką pareiškimą, priimami į Būrelį valdybos nutarimu, kuris įsigalioja jį patvirtinus visuotiniame Būrelio narių susirinkime.
3.4.    Narys iš Būrelio išstoja pateikęs valdybai rašytinį pareiškimą. Išstojusiu jis laikomas nuo   valdybos nutarimo apie nario išstojimą patvirtinimo visuotiniame Būrelio narių susirinkime.
3.5.    Medžiotojai iš Būrelio narių pašalinami už įstatų pažeidimą, tam pritarus ne mažiau kaip 2/3Barelio narių visuotiniame susirinkime.
3.6.    .Būrelio nariai turi teisę:
3.6.1.    rinkti ir būti išrinktais į Būrelio valdybą, revizijos komisiją ir kitus renkamus organus;
3.6.2.    teikti pasiūlymus Būrelio veiklos klausimais ir reikalauti jų apsvarstymo valdyboje arba
3.6.3.    visuotiniame narių susirinkime;
3.6.4.    gauti informaciją apie valdybos veiklą ir bet kokiu kitu su Būrelio veikla susijusiu klausimu;
3.6.5.    naudotis Būrelio nustatyta tvarka Būrelio nuomojamais plotais, inventoriumi, teikiamomis paslaugomis ir kt.
3.7.    Būrelio narių pareigos:
3.7.1.    dalyvauti Būrelio narių visuotiniuose susirinkimuose;
3.7.2.    ginti Būrelio interesus;
3.7.3.    laiku mokėti nario mokestį ir kitas tikslines įmokas, vykdyti medžioklės plotų nuomos
3.7.4.    sutartyse numatytus įsipareigojimus.

4.    Turtas ir lėšos
4.1.    4.l. Būrelio turtą sudaro tiesiogiai priklausančios materialinės vertybės ir finansiniai ištekliai. Būrelis yra bendro Draugijos Lazdijų skyriaus turto dalininkas.
4.2.    Būrelio lėšas sudaro:
4.2.1.    medžioklės ir žūklės produkcija;
4.2.2.    tikslinės ir kitokios įmokos, kurių dydį nustato visuotinis susirinkimas;
4.2.3.    būrelio rėmėjų savarankiškos įmokos;
4.2.4.    pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos, vykdomos per Draugijos, Draugijos Lazdijų skyriaus   ar  Būrelio personalinę įmonę;
4.2.5.    lėšos, naudojamos medžioklės plotų nuomai, licencijoms ir biotechninėms priemonėms įsigyti, žvėrelių daromai žalai atlyginti ir kitai Būrelio veiklai planuose bei sąmatoje, taip pat materialinėms vertybėms įsigyti.
4.3.    Būrelis tvarko ir valdo savo turtą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir veiklos tikslus, išdėstytus šiuose įstatuose.
4.4.    Tikrieji Būrelio nariai neturi išankstinių nuosavybės teisių į lėšas bei atskiras turto dalis arba į visą  Būrelio turtą, išskyrus likvidavimą atvejį.
4.5.    Nariai- rėmėjai ir Garbės nariai neturi nuosavybės teisių į Būrelio turtą.

5.    Valdymas ir struktūra
5.1.    Aukščiausias Būrelio valdymo organas- tikrųjų narių visuotinis susirinkimas, šaukiamas ne  rečiau kaip vieną kartą per metus. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas bet kuriuo metu, jei to reikalau¬ja ne mažiau kaip 1/3 Būrelio narių, taip pat valdybos, pirmininko ar revizijos komisijos iniciatyva. Susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė tikrųjų narių. Jeigu nėra kvorumo, tai per 10 dienų turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, jei už juos balsavo ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių.
5.2.    Visuotinius susirinkimus organizuoja valdyba. Apie šaukiamą susirinkimą nariams turi būti pranešta prieš 5 (penkias) dienas.
5.3.    Visuotinis narių susirinkimas:
5.3.1    keičia ir pildo Būrelio įstatus;
5.3.2    renka valdybą, pirmininką ir revizijos komisiją;
5.3.3    tvirtina Būrelio veiklos planus bei sąmatas;
5.3.4    tvirtina naujų narių priėmimą;
5.3.5    nustato tikslinių mokesčių dydžius;
5.3.6    priima nutarimus dėl personalinių įmonių steigimo ir dalyvavimo kitų įmonių bei visuomeni¬nių organizacijų veikloje;
5.3.7    sprendžia Būrelio reorganizacijos ir veiklos nutraukimo klausimus.
5.4    Tarp visuotinių susirinkimų būrelio veiklai vadovauja valdyba, kuri renkama 3 metams. Būrelio valdybai vadovauja Būrelio pirmininkas, renkamas iš Būrelio narių 3 metams. Valdyba sudaroma iš 5 (penkių) narių.
5.5    Būrelio valdyba organizuoja visą Būrelio veiklą pagal visuotiniame susirinkime patvirtintą veiklos reglamentą.
5.6    Visuotinis susirinkimas gali perrinkti valdybą nesibaigus jos įgaliojimo laikui, bet ne dažniau kaip vieną kartą per metus.
5.7    Valdyba apie savo veiklą atsiskaito visuotiniame narių susirinkime ne rečiau kaip l kartą per metus.
5.8    Pirmininkas, valdybos įgaliotas, pasirašo sutartis ir finansinius dokumentus, taip pat:
5.8.1    atstovauja Būreliui kitose organizacijose bei žinybose;
5.8.2    atstovauja Būreliui su sprendžiamojo balso teise Draugijos Lazdijų skyriaus valdymostruktūrose;
5.8.3    siūlo kandidatus į valdybos narius.
5.9    Revizijos komisija rankama 3 metų laikotarpiui iš 3 asmenų,
5.10    Revizijos komisija kontroliuoja Būrelio įstatų laikymąsi, valdybos sudaromų sutarčių teisėtumą, lėšų gavimą, panaudojimą bei apskaitą, atskaitomybę bei atsiskaitymus su juridiniais ir fiziniais asmenimis,
5.11    Revizijos komisijos nariais gali būti valdybos nariai, taip pat užimti iždininko ar  finansininko pareigas.

6.    Būrelio veiklos nutraukimas
6.1    Sprendimą apie Būrelio likvidavimą priima visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip 3/4 tikrųjų narių, iš kurių „už“ balsuoja ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančiųjų. Taip pat išrenkama likvidacinė komisija, kuri vykdo Būrelio likvidavimą.
6.2    Būrelis likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3    Likvidacinės komisijos darbe dalyvauja Draugijos Lazdijų skyriaus atstovas.
6.4    Būrelio nariai, savo noru išstoję arba pašalinti, negali pretenduoti į dalinamą likviduojamo Būrelio turtą. Mirusio Būrelio nario turto dalį pinigais paveldi jo tiesioginiai įstatyminiai įpėdiniai.

„KIBIRKŠTIES“ medžiotojų būrelio valdyba